projekty unijne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

 

________________________________________________________

APLAN Michał Wasilewski realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PREDSIĘBIORCZOŚĆ
DZIAŁANIE III.6: ROZWÓJ MIKRO – I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW
Tytuł projektu: „Podniesienie pozycji konkurencyjnej firmy APLAN poprzez wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania gośćmi na imprezach masowych.” 
(projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-A80/11)
Wartość całkowita projektu: 175 890,00 PLN
Kwota dofinansowania z RPO WŁ: 100 100,00 PLN
w tym EFRR: 85 085,00 PLN
budżet Państwa: 15 015,00 PLN
________________________________________________________

 

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH


18.01.2013r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/2013 z dnia 18.01.2013r.
Nazwa: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA FIRMY APLAN MICHAŁ WASILEWSKI

  1. Treść ogłoszenia
  2. Formularz składania ofert

 

18.01.2013r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2/2013 z dnia 18.01.2013r.
Nazwa: DOSTAWA DEDYKOWANEGO OPROGRAMOWANIA DLA FIRMY APLAN MICHAŁ WASILEWSKI

  1. Treść ogłoszenia
  2. Formularz składania ofert

 

04.02.2013r.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA nr 1/2013 z dnia 18.01.2013r.
dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego dla firmy APLAN Michał Wasilewski.

 

04.02.2013r.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA nr 2/2013 z dnia 18.01.2013r.
dotyczącego dostawy dedykowanego oprogramowania dla firmy APLAN Michał Wasilewski.